ALGEMENE VOORWAARDEN

De algemene voorwaarden van Optimaal 5

Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst die de deelnemer met de Personal Trainer is aangegaan met betrekking tot het trainingsprogramma. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere afzonderlijke activiteit gedurende de duur van die overeenkomst.
Aansprakelijkheid en eigen risico
Optimaal 5 zorgt voor een veilige omgeving voor uw eigendommen, echter is Optimaal 5 niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging. Na uw aanmelding vragen wij u een intakeformulier in te vullen. Hierin worden gegevens gevraagd m.b.t. uw gezondheid en doelen. Naar aanleiding van dit formulier kan de personal trainer de trainingen specificeren op uw persoonlijke doelen en rekening houden met uw gezondheid. Dit dient om de klant zo effectief mogelijk te bedienen en de gezondheid te beschermen. Het invullen van het intakeformulier is verplicht voordat u kan starten met de training van Optimaal 5. Met het tekenen van het contract met Optimaal 5 geeft u aan dat u het intakeformulier naar eerlijkheid heeft ingevuld.
Een fysieke inspanning kan leiden tot ongevallen of blessures. Optimaal 5 zorgt voor optimale begeleiding en omstandigheden om dit te voorkomen, Optimaal 5 is niet verantwoordelijk voor ongevallen of blessures die klanten oplopen. Het is belangrijk dat de klant fysieke beperkingen meldt aan de trainer van Optimaal 5 (preventief of tijdens/na de training). Indien nodig zal de trainer van Optimaal 5 de klant doorverwijzen naar een specialist. Optimaal 5 is enkel aansprakelijk bij duidelijk aanwijsbare ondeskundigheid of tekortkoming in de begeleiding van een oefening. Optimaal 5 is niet aansprakelijk als de deelnemer op enige andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgden van mondeling of schriftelijk door de trainer van Opitmaal 5 gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer. De kosten van een ongeval of letsel worden gedragen door de deelnemer. De deelnemer dient Optimaal 5 te vrijwaren voor schade of letsel die zij aanbrengt bij een andere deelnemer. Alle gegevens die u verstrekt aan Optimaal 5 blijven privé en zullen niet worden verstrekt aan derden zonder toestemming van de klant.
Abonnement
Het abonnement begint op de startdatum zoals vermeld op het de overeenkomst van het abonnement en is maandelijks opzegbaar. Het beëindigen van het abonnement kan middels een schriftelijke verklaring. De opzegdatum + één maand is de einddatum van het abonnement.
In overleg met de klant kan het abonnement tijdelijk stop worden gezet. Dit in geval van langdurige ziekte, hiervoor is een verklaring van de arts van de klant nodig. In deze periode worden er dan geen abonnementskosten in rekening gebracht. Zowel de betalingen als het abonnement stopt voor die periode en worden weer vervolgd op het moment dat de klant weer komt trainen. Optimaal 5 kan de overeenkomt ten allen tijden stopzetten, wanneer de deelnemer zich niet houdt aan de algemene voorwaarden, hiervoor hoeft Optimaal 5 geen schadevergoeding te betalen.
De abonnementskosten kunnen tussentijds gewijzigd worden, dit gaat in vier maanden nadat aangekondigd is middels een brief dat er een tariefwijziging zal plaatsvinden. De prijzen die de klant betaalt zijn inclusief 6% wettelijke btw.
Bedenktijd
De klant heeft 14 dagen na ondertekenen van het contract de tijd om zich te bedenken en het contract schriftelijk ongeldig te verklaren.
Betaling abonnementsgelden
De contributie van het lidmaatschap wordt door middel van de doorlopende machtiging SEPA (incasso) geïnd. Vervolgens wordt de contributie aan het begin van iedere maand geïncasseerd. De betaling blijkt uit de omschrijving ‘abonnementskosten’ van de doorlopende machtiging SEPA op het dagafschrift van de klant. Er wordt geen afzonderlijk betalingsoverzicht verstrekt.
Bij een (onterechte) terugboeking van de doorlopende machtiging SEPA door de klant (of door de bank van de klant), ontvangt de klant een factuur als betalingsherinnering van Optimaal 5 met het verzoek om de factuur te voldoen onder vermelding van het debiteurnummer en het factuurnummer. Er kan € 5,- in rekening worden gebracht als administratiekosten. Als de betalingstermijn wordt overschreden, wordt de openstaande rekening overgedragen aan een incassobureau. De extra gemaakte kosten zijn voor de klant, inclusief de wettelijke rente.
Agenda/afspraken
Trainingsafspraken kunnen worden afgezegd en in dezelfde week worden ingehaald mits dit in de agenda van Optimaal 5 toepasbaar is. Wanneer één van de twee partners van een DUO lidmaatschap niet kan deelnemen aan een training gaat de training door voor de persoon die wel kan. Een gemiste afspraak van één van de deelnemers kan alleen in samenspraak met de personal trainer worden ingehaald. De training dient minimaal 24 uur van tevoren afgezegd te worden, gebeurt dit niet komt de training te vervallen. Is de deelnemer wel op tijd, wordt de training indien mogelijk op een ander moment die week ingepland.
Uitvoering training
De training wordt bedacht en uitgelegd door de personal trainer naar aanleiding van de methode Opitmaal 5, dan wel de methode van slimtrainen.com. De training wordt zo deskundig en professioneel voorbereid en uitgelegd aan de deelnemer. Het is een intensiteitstraining die uitgevoerd wordt door de deelnemer. De personal trainer van Optimaal 5 is hierdoor niet verantwoordelijk voor de resultaten van de deelnemer, daar de deelnemer zelf de oefeningen moet uitvoeren en de intensiteit moet bereiken die zorgt voor progressie. Het is de taak van de personal trainer van Optimaal 5 hierin de deelnemer zo goed mogelijk te begeleiden, coachen en motiveren.
Feestdagen/overmacht/vakanties
Optimaal 5 is vier weken per jaar gesloten. De weken dat Optimaal 5 dicht is:
– twee weken in de zomervakantie
– twee weken kersvakantie
Op algemeen erkende feestdagen is Optimaal 5 gesloten, trainingen kunnen in overleg en als er plek is op een andere dag in die week worden ingehaald.
Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. Optimaal 5 is niet gehouden aan zijn verplichtingen zoals in de overeenkomst staan, indien het nakomen hiervan onmogelijk is geworden door overmacht situaties. Het contract zal dan worden ontbonden. Bij ziekte van de Personal Trainer wordt voor de deelnemer een alternatief geboden of de overeenkomst wordt verlengd met het aantal weken dat de trainer ziek is. De sluitingsweken i.v.m. vakanties zullen drie maanden van tevoren worden vastgelegd.
Intellectueel eigendom
De deelnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die de klant toekomen op grond van de auteurswet. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld zijn en gebruikt worden door Optimaal 5 om de training uit te kunnen voeren, zijn en blijven eigendom van Optimaal 5. Het publiceren of openbaar maken hiervan kan alleen na schriftelijk verkregen toestemming van Optimaal 5. Alle verstrekte stukken van Optimaal 5 zijn uitsluitend te gebruiken voor eigen gebruik van de deelnemer. Alle verstrekte stukken van Optimaal 5 mogen niet openbaar gemaakt worden zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Optimaal 5.
Geschillen
De deelnemer kan zich met klachten melden bij Optimaal 5. Alle geschillen m.b.t. het contract of de totstandkoming/uitleg/uitvoering hiervan kunnen worden voorgelegd aan een rechter die hiertoe bevoegd is. Het Nederlandse recht is in alle gevallen van toepassing.
Overig
Bij wijzigingen in de algemene voorwaarden blijven de overige algemene voorwaarden wel van kracht, behalve indien anders aangegeven.